Τεχνικό Μηχανών Συσκευασίας 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή της Παλλήνης,

Τεχνικό Μηχανών Συσκευασίας

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία 
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Διασφαλίζει την ορθή χρήση των μηχανών συσκευασίας.
 • Τηρεί τους κανόνες εισόδου στους χώρους συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των SOP’s και TDR’s.
 • Γνωρίζει και ελέγχει τη χρήση των υλικών συσκευασίας και τη λειτουργία των μηχανών.
 • Γνωρίζει και έχει υπό την επίβλεψή του των χειρισμό των μηχανών συσκευασίας (Noack 760, Promatic P91) ως προς: τα Format parts, την τοποθέτηση PVC – αλουμινόφυλλου, τα στοιχεία εκτύπωσης, τη ρύθμιση των ταχυτήτων, την ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών ελέγχων των μηχανών.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Assistant Facility Manager

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίο όμιλο εταιριών που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας, αναζητά :

Assistant Facility Manager

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινός έλεγχος στους χώρους εργασίας για θέματα υγείας και ασφάλειας των
  εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
 • Διεξαγωγή ελέγχων από κοινού με τον Ιατρό Εργασίας & τον Τεχνικό Ασφαλείς για
  τις συνθήκες εργασίας
 • Έλεγχος στο βιβλίο υποδείξεων που τηρεί η επιχείρηση στην εγκατάσταση και
  διορθωτικές ενέργειες
 • Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και ενημέρωση των
  υπευθύνων. Προτάσεις αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων
 • Δειγματοληπτικές επισκέψεις επι των έργων και έλεγχος τήρησης ΜΑΠ κτλ, για το
  εξωτερικό προσωπικό
 • Προετοιμασία, συλλογή δεδομένων και οργάνωση της επιχείρησης για την επιτυχή
  πιστοποίηση – τήρηση συστημάτων ποιότητας κατά ISO (14001, 9001, 50001,41001
  κλπ)
 • Διαχείριση, μελέτη, ανάπτυξη και τεκμηρίωση των συστημάτων ποιότητας
 • Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας
 • Συλλογή ευρημάτων και Reporting στον Facility Manager
 • Παρακολούθηση, συμμετοχή και διατήρηση κανονισμών Πολιτικής Άμυνας
 • Τήρηση Επιχειρησιακού απορρήτου

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πολιτικός, Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 • Πιστοποίηση ως εσωτερικός επιθεωρητής συστημάτων ISO
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Ms Office
 • Εμπειρία σε θέματα Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας
 • Έγκαιρη / άμεση επικοινωνία και διευθέτηση θεμάτων adhoc
 • Ευγενική παρουσία και συμπεριφορά
 • Αναλυτική σκέψη και επίλυση ζητημάτων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Υπευθυνότητα και Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Civil Engineer

About the job

Through its in-depth industry knowledge and expertise, Accelion’s goal is to undertake all actions related to the personnel of an organization in order to allow each company to reduce its operational costs and focus on its main business activity. The know-how acquired in recent years and Accelion’s engagement with the entire range of specialties, make the company a partner that provides immediate and efficient high-level services, with consistency and professionalism.

On behalf of our client, a large development and construction company in Athens , we are currently seeking, an enthusiastic

Civil Engineer

to join the team of professionals of our client

Responsibilities:

 • Participates in the designing, scheduling and monitoring of projects
 • Schedule tracking
 • Ability to write pre-measurements, measurements and project budgets
 • Supervision of architectural works of pumping stations, environmental information buildings, environmental configurations

Candidate Profile:

 • BS in Civil Engineering
 • At least 2 years of relevant experience
 • Advanced command of English and Greek language (Oral and Written)
 • Excellent knowledge of Ms Office and Autocad
 • Effectiveness in meeting deadlines and solving complex problems
 • Analytical and critical thinking

We are offering:

 • Competitive compensation
 • Excellent working environment
 • Top of the Line tools and equipment
 • Professional mentoring and coaching

Λογιστής – Παλλήνη

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Παλλήνης

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 5 έτη και άνω
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office-ιδιαίτερα Excel
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (B2)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πενθήμερη πρωινή 8ωρη εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση