Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία κατασκευαστική εταιρία, αναζητά στο Νομό Μεσσηνίας

Πολιτικό Μηχανικό

(βοηθός εργοταξιάρχη)

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
 • Ελάχιστη 3 έτη εμπειρία σε εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων
 • Αποδεδειγμένη γνώση γραφειοκρατικών διαδικασιών δημοσίων έργων, αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, λογαριασμών, σύνταξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών κλπ 
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • Συνέπεια, οργάνωση
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
 • Γνώση Η/Υ (Ms office, εργολήπτης)

Αρμοδιότητες:

 • Μηχανικός τεχνικής υποστήριξης (βοηθός εργοταξιάρχη)
 • Σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, αλληλογραφίας 
 • Διεκπεραίωση εγγράφων σε φορείς δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου
 • Σύνταξη ημερολογίου εργασιών
 • Σύνταξη προμετρήσεων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξτρα παροχές
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης