Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στην Θεσσαλονίκη,

Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
 • Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους αποδοτικότητας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Χορήγηση αυτοκινήτου για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου
 • Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής)

Πολιτικός Μηχανικός – Θεσσαλονίκη 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εμπορική κατασκευαστική εταιρία,

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πολιτικό Μηχανικό

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες
 • Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εργασιών, των απαιτουμένων υλικών και τους προϋπολογισμούς αυτών
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
 • Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις υπεργολάβων
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
 • Τηρεί ημερολόγιο και αρχείο έργου
 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους του έργου
 • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
 • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • 3 έτη κατ’ ελάχιστον εμπειρία ως Μηχανικός εργοταξίου ή / και σε Τεχνικό γραφείο έργου
 • Εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό εργασιών εργοταξίου Κτιριακών έργων – επιθυμητή σχετική εμπειρία σε κατασκευή κτιρίου κατοικιών, ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
 • Ευχέρεια σε σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
 • Καλή γνώση αγγλικών προφορικά και γραπτά (C2)
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office, χρονικού προγραμματισμού MS Project και σχεδιασμού AutoCAD

Δεξιότητες:

 • Άμεση αντίδραση και επίλυση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργάνωση εργασιών & λήψη αποφάσεων
 • Ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών

Πωλητής/Πωλήτρια Λιανικής – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορική εταιρία στο χώρο του κοσμήματος, αναζητά για το κατάστημά της στην Θεσσαλονίκη,

Πωλητή / Πωλήτρια

Προφίλ Υποψηφίου

 • Ευχέρεια στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης. Προϋπηρεσία στον τομέα  ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Ms Office

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των εμπορευμάτων.
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και οργάνωση αποθήκης.
 • Εργασία στο ταμείο.
 • Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ανειδίκευτοι Εργάτες – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία οικοδομικών ικριωμάτων, στην Θεσσαλονίκη

Ανειδίκευτους Εργάτες

Προφίλ υποψηφίου

 • Oμαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οικοδομικές εργασίες

Παρέχεται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σταθερή & πλήρης απασχόληση

Ταμίας – Πωλητής/Πωλήτρια – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εμπορική εταιρία στο χώρο της ένδυσης με premium – luxury brands, αναζητά για το κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη,

Ταμία – Πωλητή/Πωλήτρια

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση στο λιανικό εμπόριο, κατά προτίμηση στον τομέα της ένδυσης
 • Πολύ καλή γνώση & χρήση συστημάτων ERP (ιδανικά Entersoft ERP)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχέρεια στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των εμπορευμάτων.
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και οργάνωση αποθήκης.
 • Εργασία στο ταμείο.
 • Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Βοηθός Λογιστής – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορική εταιρία στο χώρο του κοσμήματος, αναζητά για το κατάστημά της στην Θεσσαλονίκη,

Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση πληρωμών
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, έλεγχος – συμφωνία καρτελών προμηθευτών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική καθώς και λογιστικών άρθρων, έλεγχος ισοζυγίων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Γνώση στη λειτουργία των Mydata
 • Συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες του λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office-ιδιαίτερα Excel
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (C2)
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγράμματος Softone
 • Γνώση προγράμματος EpsilonNet
 • Επιθυμητή η εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Άτομα για μετρήσεις παροχών – Θεσσαλονίκη 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης

Άτομα για μετρήσεις παροχών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερή 8ωρη, 5ημερη εργασία
 • Πάγιες αποδοχές
 • Ασφάλιση
 • Δίκυκλο όχημα ή κάλυψη μεταφορικών εξόδων
 • Βonus παραγωγικότητας